Cinta masking tape 1 1/2" x 50mts 138033 surtek(15 - 65 °C) hule resina

Cinta masking tape 1 1/2" x 50mts surtek(15 - 65 °C) hule resina
SKU: V222